Coating of La0.3Sr0.7Fe0.7Cr0.3O3-δ and La0.3Ca0.7Fe0.7Cr0.3O3-δ cathode layers on GDC ceramics by electrospray deposition(ESD)
tarafından
 
Erğen, Emre, author.

Başlık
Coating of La0.3Sr0.7Fe0.7Cr0.3O3-δ and La0.3Ca0.7Fe0.7Cr0.3O3-δ cathode layers on GDC ceramics by electrospray deposition(ESD)

Yazar
Erğen, Emre, author.

Yazar Ek Girişi
Erğen, Emre, author.

Fiziksel Tanımlama
x, 70 leaves: charts;+ 1 computer laser optical disc.

Özet
High temperatures are needed to rapidly transfer of O-2 ions between layers during the chemical energy to electrical energy conversion in solid oxide fuel cells (SOFC). Nevertheless, intermediate-temperature SOFCs are preferred to increase their lifetime and reduce maintenance and production costs. The performance of IT-SOFCs depends particularly on the microstructure and electrochemical properties of the cathode layer. In this study, cobalt-free La0.3Sr0.7Fe0.7Cr0.3O3-δ and La0.3Ca0.7Fe0.7Cr0.3O3-δ cathode layers were coated on GDC ceramic pellets by ESD method. The aim of the thesis was to have better structural and electrochemical properties of coatings than the literature. ESD provides the atomization of liquids with the help of electrical forces. ESD is an effective method for forming coatings with desired compositions. By changing ESD parameters, different structural properties such as reticular, cracked, and dense were obtained. Reticular structures are useful for easier oxygen transfer with increased surface area. Effects of parameters were examined by Plackett-Burman design, and the most effective parameter was found as flow rate. The quality of the coatings was evaluated by quantitative scoring. The 16th sample, which was coated with solution E, got the best score. Parameters of 16th sample were used in the investigation of the effects of different solutions on the coatings. 8 different solutions named A to H were prepared with different solvents and precursor salts. Coating by solution E shows better EIS results than the literature as 0.22 Ω.cm2. Coatings by solution G and A show close values to the literature as 0.29 Ω.cm2, and 0.34 Ω.cm2, respectively.

Konu Başlığı
Solid oxide fuel cells
 
Impedance spectroscopy
 
Coatings.

Yazar Ek Girişi
Akkurt, Sedat,
 
Ahmetoğlu, Çekdar Vakıf,

Tüzel Kişi Ek Girişi
İzmir Institute of Technology. Materials Science and Engineering.

Tek Biçim Eser Adı
Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology:Materials Science and Engineering.
 
İzmir Institute of Technology: Materials Science and Engineering--Thesis (Master)

Elektronik Erişim
Access to Electronic Versiyon.


LibraryMateryal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıDurumu/İade Tarihi
IYTE LibraryTezT002787QD116.I57 E67 2023Tez Koleksiyonu